STATUTY STOWARZYSZENIA Swiss Polish Blockchain Association (SPBA)

I.                  NAZWA I SIEDZIBA

Art. 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę SWISS POLISH BLOCKCHAIN ASSOCIATION (SPBA). Stowarzyszenie ma charakter charytatywny, posiada osobowość prawna, działa na podstawie przepisów prawa Szwajcarskiego.

 

Art. 2

Stowarzyszenie ma siedzibę w 6340 Baar, w Kantonie Zug.

 

II.              CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art.3

Celem stowarzyszenia jest rozwój i wspieranie współpracy ekonomicznej i badań między osobami prywatnymi i przedsiębiorstwami w Szwajcarii i w Polsce, zaangażowanymi w technologie blockchain, crypto oraz decentralized ledgers.

 

III.          CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 4

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które szanują i wspierają cel i środki działania stowarzyszenia.

 

Pisemne zgłoszenie o przyjęcie do stowarzyszenia powinno być wysyłane drogą elektroniczną. Członkostwo powstaje poprzez uiszczenie wpłaty, pod warunkiem, że zgłoszenie nie zostanie odrzucone w ciągu dziesięciu dni drogą elektroniczną. O odrzuceniu zgłoszenia decyduje zarząd.

 

Art. 5

Członkowie opłacają roczne składki. Składka ta powinna być uiszczona wraz z deklaracją o przyjęciu do stowarzyszenia. W przypadku, gdy członkostwo miałoby zostać odrzucone, wpłacona składka zostanie zwrócona.

 

Art. 6

Członkostwo ustaje wskutek:

a) Wystąpienia ze Stowarzyszenia

b) Wykluczenia ze Stowarzyszenia

c) Śmierci członka

d) Rozwiązania Stowarzyszenia

 

 

IV.          Władze Stowarzyszenia

 

Art. 7

Władzami Stowarzyszenia są:

a)         Walne Zebranie Członków

b)        Zarząd

c)         Komisja Rewizyjna, jeżeli zostanie powołana.

 

A.       Walne Zebranie Członków

 

Art. 8

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy.

Zarząd wysyła pisemne powiadomienie o Walnym Zebraniu Członków nie później niż 20 dni przed jego terminem, przy równoczesnym podaniu proponowanego porządku obrad.

Propozycje na temat porządku obrad powinny być kierowane pisemnie do prezesa Stowarzyszenia, nie później niż dwa tygodnie przed zebraniem.

 

Art.9

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez uchwałę zarządu, na wniosek przynajmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Zaproszenie zostaje wysyłane dziesięć dni przed zebraniem.

 

Art. 10

Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) Odbiór raportu rocznego i bilansu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej

b) Odciążenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) Określenie wysokości składki członkowskiej

d) Określenie rocznego budżetu

e) Wybór prezesa i pozostałych członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

f) Rozpatrywanie sprawozdań zarządu i członków Stowarzyszenia, rozpatrywanie apelacji

g) Dokonywanie zmian w statucie

h) Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia

 

Art. 11

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w otwartym glosowaniu zwykłą większością głosów. Tajne glosowanie odbywa się tylko wtedy, gdy większość członków obecnych na głosowaniu wyraźnie się tego domaga. W razie równości głosów decyduje głos prezesa. Wszyscy obecni członkowie posiadają to samo prawo do głosowania. Zastępstwo jest dopuszczane tylko w przypadku innego członka Stowarzyszenia.

Przy rozpatrywaniu wniosków o odwołanie, transakcji prawnych lub sporem między pojedynczym członkiem a Stowarzyszeniem, osoba ta jest pozbawiona prawa do glosowania.

 

B.        Zarząd Stowarzyszenia

Art. 12

Zarząd składa się przynajmniej z dwóch i maksymalnie siedmiu członków i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na kadencję czterech lat oraz sam się konstytuuje. Zarząd jest zdolny do podejmowania decyzji, jeśli przynajmniej dwóch jego członków jest obecnych. Zarząd zostaje zwoływany na wniosek prezesa albo na żądanie jednego z członków zarządu.

W przypadku, gdy członkowie zarządu odstępują ze stanowiska w trakcie trwania kadencji, zarząd sam się uzupełnia. Wybór ten zostaje przedstawiony do potwierdzenia na następnym Walnym Zebraniu Członków.

 

Art. 13

Zarząd Stowarzyszenia składa się z:

a) prezesa

b) wiceprezesa

c) aktuariusza

d) skarbnika

e) dalszych członków

Kumulacja stanowisk jest dopuszczalna.

 

Art. 14

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie obowiązki, które nie są wyraźnie zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków, a są to przede wszystkim:

a) przygotowywanie i przeprowadzanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

b) opracowywanie statutów, wniosków i regulaminów

c) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków.

 

Art. 15

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Każdy członek zarządu reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie.

 

C.       Komisja Rewizyjna

 

Art. 16

Jeżeli dwa lata pod rząd następujące kryteria zostają przekroczone, Stowarzyszenie ma obowiązek przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej przez, wybraną na Walnym Zebraniu Członków, Komisję Rewizyjną:

1.           Suma bilansowa o wysokości 10 milionów franków

2.          Obrót finansowy o wysokości 20 milionów franków

3.          50 pełnych etatów w średniej jednego roku

Każdy Członek Stowarzyszenia może domagać się wyboru Komisji Rewizyjnej nawet jeśli wyżej wymienione kryteria nie zostaną spełnione.

 

Art. 17

W skład Komisji Rewizyjnej mogą być wybrane jedna i więcej osób fizycznych lub prawnych, jak również spółki osobowe. Komisja Rewizyjna jest jednostką niezależną na podstawie artykułu 69b ustępu 3 Szwajcarskiego Kodu Cywilnego (ZGB) w połączeniu z artykułem 728 i 729 Kodeksu Zobowiązań (OR)

Komisja Rewizyjna musi mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarejestrowaną filię w Szwajcarii. Jeżeli Stowarzyszenie posiada więcej Komisji Rewizyjnych, przynajmniej jedna z nich powinna spełniać wyżej wymienione warunki.

Jeżeli Stowarzyszenie jest zmuszone przeprowadzić rewizje zwyczajną, Walne Zebranie Członków jest zobowiązane wybrać zatwierdzonego rewizora lub kontrolowaną przez państwo firmę audytorską, na podstawie przepisów szwajcarskiej ustawy o audycie (Revisionsaufsichtsgesetz) z dnia 16 grudnia 2005 jako Komisję Rewizyjną.

Jeżeli Stowarzyszenie jest zobowiązane przeprowadzić rewizję ograniczoną, Walne Zebranie Członków wybiera zatwierdzonego rewizora także na podstawie przepisów szwajcarskiej ustawy o audycie (Revisionsaufsichtsgesetz).

Komisja Rewizyjna zostaje wybierana na rok gospodarczy kadencji. Jej stanowisko kończy się wraz z przeprowadzeniem ostatniej kontroli finansowej. Ponowny wybór jest możliwy. Odwołalnie jest w każdej chwili i natychmiastowo możliwe.

 

Art. 18

Rok gospodarczy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Pierwszy raz na koniec roku, który następuje po roku, w którym powstało Stowarzyszenie. Kontrola gospodarki finansowej oraz stanu majątku zostaje sporządzona na dzień 31. grudnia.

 

V.              Majątek Stowarzyszenia

 

Art. 19

Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpływów ze składek członkowskich, nadwyżki bilansowej, wpływów z darowizn, ofiarności publicznej, dochodów z uroczystości   i spadków.

Wysokość składek jest określana przez Zarząd.

 

Art. 20

 

Za zobowiązania Stowarzyszenia odpowiada wyłącznie jego majątek. Osobista odpowiedzialność finansowa członków Stowarzyszenia jest wykluczona. Członkowie, których członkostwo wygasło przed czasem rozwiązania Stowarzyszenia, nie mają roszczeń do majątku Stowarzyszenia.

 

VI. ZMIANA ARTYKUŁÓW STOWARZYSZENIA I ROZWIĄZANIA

 

Art. 21

Do zmiany statutów jest konieczna obecność przynajmniej trzech czwartych wszystkich członków. Do przyjęcia takiego podania jest potrzebna większość trzech czwartych głosów. Jeżeli liczba zdolnych do głosowania nie osiągnie niezbędnej większości liczby względnej głosów, to w przeciągu sześciu tygodni jest konieczne zwołanie drugiego Walnego Zebrania Członków z tym samym porządkiem obrad. Decyzje Drugiego Walnego Zebrania Członków są wiążące bez względu na liczbę uczestników.

 

Art. 22

W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku.

Niniejsze statuty w powyższej formie zostały zatwierdzone na zebraniu założycielskim.